УСЛУГИ

Нашите услуги са подходящи както за физически лица, така и за различните правни форми на юридически лица (АД, ООД, ЕООД, СД и други). Новото, което може да се открие при нас е фокусът и върху най-малките детайли, гъвкавостта и нестандартните начини на реакция при различни ситуации, съчетано с младия ни и ентусиазиран екип. Ръководещото в нашата работа е стимулът да бъдем перфектни в съответната област, за да може клиентът да се фокусира върху основната си дейност и перспективите за неговия растеж и развитие.

Счетоводна отчетност на физически лица

Самонаети лица и/или управители на Еднолични търговци и юридически организации тип ЕООД

Комбинирана услуга

 Счетоводство и ТРЗ на юридически лица

Специфична услуга

Счетоводна отчетност или ТРЗ (труд и работна заплата) на организация/фирма

Допълнителни услуги

Дейности по желание на клиента

За кого са подходящи счетоводните услуги за физически лица?

Счетоводни услуги за физически /частни лица/ лица са подходящи за:

 • Всеки, който е придобил облагаем доход (например от наем);
 • Самоосигуряващо се лице, съдружник в търговско дружество, който с личен труд извършва дейност в него;
 • Лице, практикуващо свободна професия.

Какви услуги включват счетоводните услуги за физически лица?

Счетоводните услуги за физически лица, включват:

 • Изготвяне и подаване на месечни осигурителни декларации на клиента.
 • Попълване и подаване на годишната данъчна декларация и съответните приложения към нея за определяне на окончателни суми за осигурителни вноски и данък общ доход.
 • Помощ при изготвяне на съответните документи при пенсиониране и тяхното подаване към НОИ (Националния осигурителен институт).

За кого са подходящи услугата счетоводство и ТРЗ?

Услугата счетоводство и ТРЗ е подходяща за лица:

 • Търговци
 • Такива, извършващи друга стопанска дейност
 • регистрирани по БУЛСТАТ, към търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Какви услуги включва счетоводство и ТРЗ?

Тя включва следните дейности:

 • Отчитане на покупките и продажбите на бизнес организацията. Надлежно водене на касовата наличност/касовата книга и ежедневно осчетоводяване на банковите операции. При необходимост се предоставя възможност и за водене и следене на складова наличност. Подаване на месечна ДДС декларация, в случай на регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне на Интрастат декларация на месечна база. Тази декларация е свързана с движението на стоки в рамките на Европейския съюз -– внос и/или износ (количество, вид на стоката, нейната стойност, начин на транспортиране, произход на стоките и т.н.).
 • Всякакви тримесечни отчети, които се изискват от НСИ, БНБ или други държавни/общински институции. При специфични бизнес дейности или голям месечен оборот, Националният статистически институт, Комисията за финансов надзор, БНБ и други, изискват изготвяне на определени отчети и декларации на тримесечна база или на всеки 6 месеца.
 • Годишно приключване на фирмата – този процес трябва да завърши до 31 март на следващата календарна година. Изключение правят само ЕТ (едноличните търговци), които са специфична форма на търговско дружество и за тях крайния срок е до 30 април. Изготвяне на годишната данъчна декларация и всички изискуеви приложения към нея. Подаване на съответните отчети към НСИ, което трябва да бъде направено преди приключването на годишната данъчна декларация (ГДД).
 • Цялостна организация на ТРЗ и личен състав. Тук се включват трудови и граждански договори, правилник за вътрешния трудов ред и дисциплина, спазване на указанията по ЗБУТ (Закона за безопасните условия на труд), регистър на трудовите книжки и всякакви други изисквания съгласно Кодекса на труда. Подаване към НАП на месечна база на съответните осигурителни декларации за заетите служители във фирмата. Спазване на строга конфиденциалност по отношение на получените възнаграждения от всеки един работник в съответната организация.

Какво предлага специфичната услуга?

Информация за отделните аспекти на всяка една от тези две области могат да се открият в секцията “Счетоводство и ТРЗ”. Разграничение между счетоводната отчетност на фирмата и областта свързана с ТРЗ на компанията ни клиент. Това означава че клиента може да избере: 

 • Само счетоводно отчитане
 • Само водене на цялостния ТРЗ процес

Какви допълнителни услуги предлага компанията ни?

Подробната и детайлна счетоводна/финансова отчетност дава възможност на клиента да предприеме важни стъпки по оптимизацията на своята бизнес дейност. Сред най-често срещаните допълнителни услуги могат да се посочат:

 • Възвращаемост на направените инвестиции и генерирана печалба/загуба Изчисляване на себестойността (вложените материали и парични средства) за продаваните стоки или продукция по отделни видове и изделия. Получаване на обективна картина за разхода на човеко часове и финансови ресурси за постигане на текущите крайни резултати
 • Детайлен анализ на отделните търговски звена в една бизнес организация за определен период от време. Показване на най-печалившата област в случай на управление и осъществяване на разнородни бизнес дейности
 • Изготвянане на финансов анализ и прогноза в случай на навлизане на нов пазарен сегмент и неговата възвращаемост в средносрочен план – 3-5 години. Основните изследвани показатели са размера инвестицията и на очакваната печалба в близко бъдеще
 • Регистрация на фирма по смисъла на Търговския закон. Изготвяне на цялостната необходима документация и подаването й към Търговския регистър. Също при поискване може да се подаде и ГФО (годишния финансов отчет) отново към Търговския регистър на Република България като крайния му срок е до 30 юни на следващата година

Млада иновативна компания с насоченост към клиентските нужди и потребности

 • Навременното и прецизно водене
 • Спазване на отделните законови и данъчни изисквания
 • По-детайлен анализ на получените цифри и резултати

Нашата история

Нашата компания е съставена от млади, но въпреки това опитни специалисти, ентусиазирани да доведат всичко започнато до успешен край. За нас е важно не само навременното и прецизно водене на счетоводна отчетност и спазване на отделните законови и данъчни изисквания, но и по-детайлния анализ на получените цифри и резултати. Това може да се окаже жизнено важно за дадена компания – за нейното задържане в съответния пазарен сегмент, постепенното й разрастване и настъпването в нови пазарни сектори и ниши. Всеки краен резултат е вследствие на няколко последователно осъществени фактора и техния правилен анализ може да изстреля една организация много бързо напред или да я срине на дъното при една евентуална грешна преценка или неправилно управление

Крум Янев

Крум Янев

Съдружник и управител

Повече от 10 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите. Завършено образование бакалавър в Икономически университет Варна и магистър по счетоводство в УНСС град София. Професионален опит

– 5 години в организация за покупко-продажба на стоки и предоставяне на разнообразни услуги

– 3 години в счетоводна къща отговорен за около 10 разностранни фирми по отношение на ДДС декларации. Годишно приключване на около 20 организации. Водене на ТРЗ на месечна база на 6-7 фирми с общ персонал около 50 човека

– 2 години в международна производствена компания, лидер в световен мащаб в своя пазарен сегмент

Йордан Иванов

Йордан Иванов

Експерт счетоводител и ТРЗ

Над 5 години професионален опит в областта по управление на човешките ресурси. Завършено образованеие бакалавър и магистър в Икономически университет Варна.

Професионален опит

– 4 години анализатор на данни, обработка и импортване на база данни в счетоводен и ТРЗ софтуер. Автоматизиране на задачи с програма за запис на макроси

– 3 години работа в бюджетна организация водене на счетводство и ТРЗ