ЦЕНИ

Цените на предлаганите от нашата компания услуги са съобразени с количеството информация, която се обработва от наша страна и спецификата на бизнес дейността на клиента. При ползване на абонаментно обслужване и при сключен дългосрочен договор се предлагат и отстъпки от редовните цени.

Стартираща компания


Какво включва еднократната услуга "стартираща компания"?

Подаване на годишен финансов отчет към НСИ и попълване на годишна данъчна декларация и подаването й към НАП.

Научи повече

Тази услуга е свързана с годишното счетоводно приключване и подаването на съответните отчети към НСИ (Националния статистически институт) и НАП (Националната агенция по приходите). За фирма с общо 100 документа на годишна база цената на услугата е 100 лева. При обработка на повече документи и при по-специфична дейност на фирмата клиент (например производствена дейност) се изготвя индивидуална оферта. Следва да се има предвид, че под „Документ“ се разбира: фактура за покупка или продажба, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен или разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други подобни.

n

Подаване на ГФО (Годишен финансов отчет)

Какво включва еднократната услуга "подаванена ГФО"?

Подаване на ГФО (Годишен финансов отчет) на фирмата и доклад за дейността към Търговския регистър до 30 юни на следващата година.

Научи повече

Цената на услугата е 50 лева, а самата такса към Търговския регистър е 20 лева, която се заплаща допълнително от клиента. Тази услуга включва изготвяне на: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал на фирмата/клиент.

i

Обработване на счетоводна документация и информация за минали периоди

Какво включва еднократната услуга "обработката на счетоводни документи за минали периоди"?

Тази услуга е свързана с предходни отчетни периоди, при които клиентът има съмнения дали са водени и отразявани по коректен начин. 

Научи повече

Цената на услугата е в размер на 50% от уговореното месечно счетоводно обслужване за съответния клиент (физическо или юридическо лице). В случай, че тази услуга се изисква от клиент, който не ползва месечно счетоводно обслужване, цените започват от 100 лева за осчетоводяване на 100 документа от минали периоди. За по-голям документооборот цената се определя индивидуално.

Допълнителна информация:

Броят на еднократните услуги могат да бъдат неопределено число. Според потребностите на клиента може да се предложат и други еднократни услуги, които не са упоменати по-горе и подадат в областта на счетоводните услуги и/или финансови анализи или прогнози.

Абонаментни планове и цени

За нашите партньори/клиенти, които са решили да се обвържат с компанията ни за по-дълъг период от време предлагаме абонаментни планове. Основното им разделение е в зависимост от това дали клиентът е физическо лице или организация (юридическо лице). Друг важен момент е точно какво изисква от наша страна като работа която трябва да се свърши – само обработка на счетоводна документация без ТРЗ дейност или двете услуги заедно. Последно, но не и по важност е обемът на информацията (брой документи, които трябва да се обработят) и спецификата на упражняваната дейност от клиента. За тази цел сме разработили няколко отделни вида абонаментни плана.

Препоръчано

Допълнителна информация за абонамент план Пакет “Старт”

 • Цена: Начална цена от 59 лева без регистрация по ДДС, а при наличие и на това условие – 99 лева.
 • Брой фактури и други документи на месечна база: Посочената цена е за 20 документа на месечна база (фактури, банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери и други подобни). Ако имаме повече от 20 документа на месец, цената подлежи на индивидуално договаряне.
 • При по-специфична бизнес дейност, с която се занимава клиентът, горепосочените цени могат да бъдат променени/актуализирани.

Допълнителна информация за абонамент план Основен пакет

 • Срок на договора: При договори за по-голям период от време е налице опция за отстъпка от редовната цена.
 • Брой фактури и други документи на месечна база: Започват от 10-20 документа и може да достигнат до 200 и повече документа на месечна база.
 • Регистрация по ДДС: При наличие на регистрация по ДДС абонаментната цена се определя със завишение между 20-30%.
 • Услугата личен счетоводен консултант: При необходимост да се посети офиса на клиента предварително се уговарят броя срещи на месечна база.
 • Цената на месечния абонамент се определя от няколко фактора: 1. Регистрация по ДДС; 2. Документооборот на месец – от 10 до 200 и повече документа (фактури, банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери и други подобни); 3. Натрупания нетен оборот от продажни и/или доставни фактури на месец.
 • Интрастат декларация: За придобивания и/или изпращания на стоки до страни от Европейския съюз) – допълнителна цена от 20 до 120 лева.
 • Работа по документацията на личния състав на фирмата: Не е включена в абонамента
 • С 20% по-висока цена при клиенти от производствения сектор или занимаващи се с друга специфична дейност.

Допълнителна информация за абонамент план Пакет “Плюс”

 • Цена: Стартова цена от 49 лева за персонал до петима служители
 • От най-голямо значение за цената на услугата е броят на заетите служители:
 • До 5 работника – 50 лева;
 • До 10 работника – 100 лева;
 • При повече служители цената допълнително се уговаря. Тук значение оказва факта дали всички работници са на трудов договор или има и наличие на служители, назначени на граждански договор.

Допълнителна информация за абонамент план Смарт пакет

 • Срок на договора: При срок на договора от две или повече години се ползват отстъпки от месечния абонамент
 • Брой фактури и други документи на месечна база: От 10 до 200 и повече документа на месец, което е и основният критерий за цената на месечния абонамент.
 • Регистрация по ДДС: Наличието на регистрация по ДДС води и до по-висока месечна такса.
 • Услугата личен счетоводен консултант: При необходимост да се посети офиса на клиента предварително се уговарят броя срещи на месечна база.
 • Интрастат декларация: Налична е тази опция в абонаментния план. Според броя на придобиванията и/или изпращанията на стоки в страните от Европейския съюз се заплаща начална цена от 20 лева.
 • Работа по документацията на личния състав на фирмата: Численост на персонала от 5 души нагоре. При 10 и повече работника във фирмата, цената допълнително се уговаря.
 • При по-големи фирми/организации, за които е необходимо изготвяне на месечни или тримесечни счетоводни отчети е необходимо заплащане и на допълнителна такса. Тази сума зависи от броя на изискуемите отчети и тяхната периодичност
 • При по-специфична бизнес дейност цената се завишава с 15-20%.

Забележка

Всички обявени цени в сайта са в български лева. Крайната цена се определя в зависимост от вида на услугите и обема на възложената работа.

Какво най-често ни питат клиентите?

Защо ми е необходимо да водя счетоводство на своята бизнес дейност (фирма)?

От една страна счетоводната отчетност на фирмата/организацията е задължителна за всяко едно юридическо или физическо лице, осъществяващи търговска дейност. От друга страна правилното счетоводно отчитане ще даде ясна представа как се движи едно предприятие – дали е на печалба или на загуба. Ще се очертаят насоките, където фирмата може да се подобри или в по-благоприятния случай – да се следват тенденциите, които досега са задържали организацията на печелившия път на развитие и растеж.

Какви са положителните и отрицателните страни на регистрацията по Закона за ДДС?

Положителни страни
-Възможност всеки един месец организацията да използва т.нар. данъчен кредит (дължимото ДДС от продажби да се намалява с размера на ДДС за осъществените покупки);
-Фирмите, регистрирани по ДДС имат и по-голям оборот, съответно и по-голям авторитет сред своите клиенти. Движението на стоки и/или услуги е доказателство, че една фирма работи нормално и се стреми към растеж и развитие;
-Не се заплащат ДДС съпоставими налози при търговия със страни от ЕС
Отрицателни страни:
-Месечно подаване на ДДС декларации към системата на НАП – т.е. увеличават се административната тежест и процедури;
-Регулярни проверки от НАП, в случай че фирмата има за контрагенти съмнителни организации, които вече веднъж са попаднали в нейния т.нар. „черен списък“ (установени са определени данъчни нарушения на съответните организации-контрагенти);
-Законово задължение да се заплати ДДС за продажна фактура, която може да се плати от клиента след два или три месеца, поради по-голям уговорен падеж. В по-неприятния случай може да се окаже, че фирмата е заплатила 20% ДДС към НАП за осъществена продажба, което няма да се плати от клиента, тъй като той е в състояние на неплатежоспособност.

Защо ми е необходимо да водя ТРЗ на служителите в моята фирма?

На първо място това е личната удовлетвореност на отделния работник в организацията. Ако служителят знае, че се осигурява на това, което получава то той ще е спокоен, че в случай на определено неблагоприятно събитие, работникът ще получи полагащото му се обезщетение по закон от работодателя (първите 3 работни дни) и останалата част от Националния Осигурителен Институт. Не трябва да се забравя, че хората са в основата на всеки един бизнес. Нашия модерен свят е изпълнен с машини и технологии, но без тяхната мислеща част (хората), технологиите биха били неизползваеми или ниско ефективни. След като фирмата знае какви разходи отделя за персонал, то организацията може да определи каква е и средната производителност на работника, като съпостави придобитите/получените ползи от него спрямо изразходваните средства под формата на заплати, командировъчни, бонуси и други подобни. Не на последно място – спазването на българските закони е в основата и на успешния бизнес, тъй като една нормално и законово чиста фирма изгражда по-висок имидж, а това е предпоставка за увеличаване на клиентите й и съответно на получените приходи и обороти.

Какво представлява Интрастат и необходимо ли е аз да правя нещо, да подавам определени декларации по тази система?

ИНСТРАТ е система за отчитане на движението на стоки между страни от Европейския съюз, като декларации по тази система се подават както и ДДС декларациите – до 14-то число на следващия календарен месец. Съответната декларация се подава отново към НАП в специален раздел наречен Интрастат отчитане и декларации. НАП е разработила своя система (Интрастат модул), който може да се свали безплатно от отделните потребители и има опция за проверка на място дали всичко е наред. Ние препоръчваме именно използването на този модул, тъй като на момента се вижда къде са допуснати грешки или неточности. Всяка една година НАП обновява минималните прагове, достигането на които за предходната година, води до задължително подаване на текущи декларации за пристигания и/или изпращания към други страни от Европейския съюз на месечна база.

Какво представлява системата СУПТО, която става задължителна от 01.10.2019г?

СУПТО е съкращение на израза софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. Това представлява система/софтуер за обработка на информацията във връзка с извършване на продажби на стоки и/или услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Съответният касов апарат трябва да бъде свързан със системата на НАП, където се подава информацията в реално време. Задължително изискване, заложено в определението за СУПТО софтуер, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано следва да обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на продаваните стоки и/или услуги и да отразява тяхното предоставяне/заплащане. Точно тази автоматизирана обработка и наличието на посочената информация дава възможност на търговеца да проследи връзката между извършваните продажби и използваните за тях ресурси (напр. стоки, материали, човекочасове, разходи за доставка на съответна стока и т.н.). Всеки един търговски обект, при който се извършва плащане в брой или с банкова карта през ПОС терминал, е задължително да бъде оборудван с такъв нов вид касов апарат.

Защо е важно да ни потърсите?

За нас е важно да изпълняваме клиентските задания в срок, организирано и последователно. В случай на необходимост да насочим клиента към най-рационалния метод за разрешаване на даден проблем или задоволяване на потребителските му нужди. Считаме, че дисциплината, гъвкавостта и отговорността са основните двигатели на всеки един бизнес, включително и на нашата компания. Затова бихме се радвали ако можем да Ви бъдем полезни и поставим началото на едно дълго и успешно партньорство с Вашата организация.